نتیجه بالابردن کیفیت تغذیه کودکان  :

1)    توانایی بیشتر در امر یادگیری و انجام تکالیف مدرسه

2)     حضور بیشتر در مدرسه

3)     بهبود عملکردهای ویژه ذهنی ...

 

 


4)     تمرکز در انجام وظایف

5)     بهبود کیفیت تغذیه و حفظ سطح گلوکز خون

6)     سبب افزایش میزان وزن، قد، بویژه در کودکانی که فقر غذایی داشته اند شده است

7)    در تحقیقات دیگر، بهبود حافظه کوتاه مدت و توانایی های شناختی بدنبال مصرف صبحانه در کودکان دبستانی ، بویژه در 30 دقیقه ابتدایی پس از صرف صبحانه، گزارش شده است که بیشترین تأثیر در 2 سال اول دوران دبستان دیده شده است

8) لازم به توضیح است که در بعضی از منابع، توصیه به کسب انرژی از صبحانه،به میزان 20 % کل کالری مورد نیاز روزانه ، شده است که تأمین این حد را جهت ایجاد اثرات فوق، ضروری شمرده اند .

9)همچنین بجز کربوهیدراتها، به اهمیت مصرف پروتئینهای با منشاء گیاهی در صبحانه نیز اشاره شده است.                           

10)  مقالات مروری نیز وجود دارند که در تحقیقات خود اثرات صبحانه را بر سرعت پردازش اطلاعات در مغز و بازخوانی حافظه، بیان کرده اند و فراهم شدن مواد مغذی در زمان کوتاه و حفظ سطح آنها در مغز را عامل مهم ارتقای عملکرد مغزی دانسته اند.

   مصرف صبحانه از جمله جنبه های بسیار مهم در امرتغذیه کودکان است که در سالهای اخیر تحقیقات متعددی رابه خود اختصاص داده است و تأثیر آن در بهبود عملکرد ذهنی، فعالیتهای فیزیکی، حضور در مدرسه و تقویت حافظه در بیادآوردن اطلاعات، درمنابع مختلف مطرح شده است و این پژوهشها بطور عمده در کشورهای غربی صورت گرفته و برنامه های تغذیه در مدارس به شکلی علمی و منظم دنبال میشوند اما در کشورهای جنوب  این گونه نیست برنامه ریزی در این گونه زمینه ها بطور مطلوبی، فراهم نبوده است. تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط صبحانه و یادگیری، نشان دادند که این ارتباط بیشتر درمورد کودکانی مشاهده میشود که دچار کمبودهای ویتامین میباشد .

 

تأثیر صبحانه در یادگیری مطرح شده است : 

     اثر کوتاه مدت آن بدلیل تغییرات متابولیکی در عملکرد مغز بویژه پس از گرسنگی

    بهبود کیفیت تغذیه دانش آموزان و در نتیجه افزایش توان رقابت آنها

     حضور بیشتر دانش آموزان و توجه بیشتر در کلاس

دریافت صبحانه احساس سلامتی بیشتر و کارآیی بالاتری در کودکان پدید می آورد.