زیباترین قسم سهراب سپهری

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی،

به حباب  نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت  غصه هم می گذرد ،آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند.

لحظه ها عریانند ... به تن لحظه ی خود جامه ی اندوه مپوشان هرگز ...