پسر گلم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید : (مدّت انجام 20 دقیقه )

  • صفحه های 64 و 68 ( 2صفحه )  را بادقّت انجام بده .

در کتاب ریاضی : ( تا می توانی وقت بگذار که زیبا و خوب انجام بدهی . )

  1. خلاق باش صفحه ی 61  

ارزشیابی :

طبق بودجه بندی آزمون اندیشمند در روز چهارشنبه مورخ 6/10/91 برگزار خواهد شد . 

طبق بودجه بندی

  • درس فارسی تا پایان درس 8
  • درس ریاضی تا پایان فصل 3
  • درس علوم تا پایان درس 6

 سخنی با دانش آموز :

پسرم

سلام

این هفته بهتر است بیش تر وقت خود را صرف تکرار و تمرین بخش ارزشیابی آزمون اندیشمند بکنی .

سلامت و موفّق باشی