امروز را آغازی تازه بدان...........

چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده ،یا انجام شده فکر می کنی ؟

زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است.

هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمی شود.

کار را با روشی تازه انجام بده . بهتر از همیشه........