این نرم افزار برای تمرین ساعت بسیار مفید است .

برای دریافت اینجارا کلیک کنید .