www.bandarstudents.blogfa.com

پسر گلم

برای ساختن این هواپیمای ساده به مقوا و قوطی خالی کبریت نیاز داری.

     


مقوا را مانند تصویر برش بزنید

www.bandarstudents.blogfa.com

 نوار بلند را از وسط تا بزنید

www.bandarstudents.blogfa.com

 نوار تا خورده را مطابق شکل به قوطی کبریت بچسبانید

www.bandarstudents.blogfa.com

یکی از دو نوار پهن تر که به عنوان بال هواپیماست  روی جعبه کبریت بچسبانید

www.bandarstudents.blogfa.com

 نوار دیگر را زیر قوطی کبریت بچسبانید

www.bandarstudents.blogfa.com

نوار دیگر را به عنوان دم در نوار تا خورده اول قرار دهید وچسب بزنید نوار آخر را از وسط تا بزنید ودو سر ازاد انرا رو به بیرون برگردانید

www.bandarstudents.blogfa.com

 نوار تا خورده را روی دم هواپیما بچسبانید

www.bandarstudents.blogfa.com

 در مرحلهی آخر هواپیما را با سلیقه ی زیبایت تزیین کن.

www.bandarstudents.blogfa.com

 

 

 با تشکر از سایت دانش آموزان بندر