خداوندا !
 دستانم خالی است و دلم غرق در آرزو ها 
 یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا کن
 یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن ...