باعرض سلام

بر اساس دستور روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان
روزهای  سه شنبه مورخ 12/10/91 و چهارشنبه 13/10/91 دوره ی پیش از دبستان و ابتدایی و راهنمایی

تعطیل خواهد بود.