با نرم افزار فلش پلیر دیده شود

  

جمله سازی فارسی2کلیک کنید
1

 


کلمه صحیح وصل کن کلیک کنید
2


فارسی 2 کلیک کنید
3


فارسی 2 کلیک کنید
4


فارسی 2 کلمه صحیح کلیک کنید
5


فارسی 2 کلیک کنید
6

  
علوم 2 جمله سازی کلیک کنید
1علوم 2
مختلف کلیک کنید2
علوم 2 صدا کلیک کنید
3علوم 2جمله سازی نور کلیک کنید4علوم 2 نور کلیک کنید 5