آغاز سال نو، با شادی و سرور   
                                               
                                            هم‌دوش و هم‌زبان،حرکت به سوی نور

                                             آغاز مدرسه، فصل شکفتن است
 
                                             در زنگ مدرسه، بیداری من است
 
                                                         در دل دارم امید
 
                                                         بر لب دارم پیام
  

 همشاگردی سلام....همشاگردی سلام
 
 
                                              مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید
 
                                                          فصل کلاس و درس
 
                                                            ما را دهد نوید
 
                                        شد فصل کسب علم، فصل تلاش و کار
 
                                            دانش به نسل ما، می‌بخشد اعتبار
 
                                                          در دل دارم امید
 
                                                           بر لب دارم پیام
 
 
همشاگردی سلام...همشاگردی سلام
 
 
                                                      ای در کنار ما?آموزگار ما
 
                                               چون شمع روشنی در روزگار ما
 
                                              روشن زنور توست?کاشانه ی دلم
 
                                                در کارها توئی حلال مشکلم
 
                                                        در دل دارم امید
 
                                                       بر لب دارم پیام
 

همشاگردی سلام...همشاگردی سلام
  
 
                                           فردا از آن توست، ای نسل چاره‌ساز

                                                    با یاری خدا، آینده را بساز  

                                             فردای روشن است، با وحدت کلام

                                                   از ما تو را درود، از ما تو را سلام

                                                         در دل دارم امید

                                                        بر لب دارم پیام

هم‌شاگردی سلام، هم‌شاگردی سلام