باسلام

پسرای گلم

باتوجه به تعطیلی پیش بینی نشده و عدم دسترسی شما عزیزانم به کتاب درسی  ارزشیابی روز دو شنبه برگزار نخواهدشد .