پسر گلم سلام

از روی نوشته ی زیر سه بار با خط زیبا در دفتر خوش نویسی خود بنویس .

خدایا ! می دا نم که همیشه و همه جا با من هستی .