وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا

 

 

می شنود و آنها را اجابت می کند.

 

 

و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید

 

 

یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.