پسر گلم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید (مدّت انجام 60 دقیقه ) :

  •  صفحه های 72 و 73 و 74 . ( سوالاتی که به صورت تقریبی داده است با حذف یکان و دهگان، با توجه با مثال مربوطه انجام شود .)

   

در کتاب ریاضی ( مدت انجام 45 دقیقه ) :

  •  صفحه ی  70به طور کامل
  •  در صفحه ی 71 به غیر از سوال 8
  •  صفحه ی 72 کامل انجام شود

در دفتر ریاضی بنویس و انجام بده .(مدت انجام 20دقیقه)

  •   اعداد زیر را بخوان و به حروف بنویس .

604 – 518 – 487 – 869 – 917 – 543 – 356 – 213 – 119 – 766

  •  با سه کارت 6 و 0 و 2 تا می توانی با استفاده از نمودار شاخه ای اعداد سه رقمی بنویس .

          اعدادی که یکان آن ها بزرگ تر از صدگانشان باشدرا بنویس.

          اعدادی که دهگان آن کوچک ترین عدد باشد را بنویس.

در دفتر علوم :

خلاصه ی فیلمی را که امروز در کلاس علوم مشاهده کرده ای را بنویس .

یادآوری

کتاب هایی که تا کنون از مدرسه به امانت برده ای ، روز یکشنبه به مدرسه بیاور .

جهت شرکت در اردوی تفریحی روز یک شنبه مورخ 24/10/91 رضایت نامه ی کتبی الزامی می باشد . لطفا تاریخ و امضای والدین فراموش نشود .