باعرض سلام وتبریک به مناسبت بازگشایی مدارس

بسیارخرسندوسعادتمندم که سالی دیگر رادرخدمت این واحدآموزشی و شماسروران وفرزندان گلتان هستم.

امیدوارم امسال سال خوب وپرباری رادرکناریکدیگرداشته باشیم.

لطفاجهت دریافت برنامه هفتگی به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

                                 


 

 

                                         برنامه هفـتگی    

 

12-12/45

11-11/45

10-10/45

9-9/45

7/45-8/45

ایام هفته

 

علوم

فارسی

فارسی

ریاضی

  قرآن

شنبه

فارسی

هنر

علوم

فارسی

ریاضی

یکشنبه

ورزش

ورزش

قرآن

ریاضی

فارسی

دوشنبه

فارسی

علوم

هدیه ها

فارسی

ریاضی

سه شنبه

هدیه ها

هنر

قران

فارسی

ریاضی

چهارشنبه

 
 
 
ارادتمندشما ... جلیلی                                                                                                .