سه چیز را با احتیاط بردار: قدم ، قلم ، قسم

سه چیز را پاک نگهدار : جسم ، لباس ، خیال

از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر

از سه چیز خود را نگهدار : افسوس ، فریاد ، نفرین

سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم

اما سه چیز را هیچوقت و هیچگاه فراموش نکن : خدا ، مرگ ، دوست