باسلام

  • رونویسی از درس کتاب خانه ی کلاس ما در دفتر مشق انجام شود .
  • در کتاب کار فارسی صفحه های 15 و 16 انجام شود .
  • از 1 تا 50 را در دفتر ریاضی بنویس .