وقتی یه نفر خیلی میخنده،حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده،بدونید اون از درون خیلی عمیقا غمگینه .

  اگه یه نفر خیلی می خوابه،بدونید که تنهاست .

  اگه یه نفر کم حرف میزنه و وقتی هم که حرف
میزنه سریع حرفشو میگه و بعد دوباره سکوت میکنه بدونید که رازی تو سینه اش داره .

●   وقتی یه نفر نمی تونه گریه کنه بدونید که  ضعیفه .

  وقتی یه نفربا یه روال غیرعادی و با حجم زیاد غذا میخوره بدونید که تحت تنش قرار داره .

  وقتی یه نفر واسه چیزای کوچیک گریه میکنه یعنی رقیق القلب و معصومه .

  وقتی یه نفر سریع و سر چیزای کوچیک عصبانی میشه یعنی درگیر عشقه .

اینا جمله های حکیمانه نیستند، حقیقت های ساده ی روانشناسی هستند.به دنبال این حقیقت ها در جامعه ی اطرافتون باشید،پیداشون خواهید کرد .