امام حسن عسگری (ع)می فرمایند :

  • کسى که “پارسایى” خوى او، و “بخشندگى” طبیعت او و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند. . .

 

شهادتش تسلیت، التماس دعا