پسرگلم

سلام خسته نباشی

-یک املاازدرس کتاب خانه ی کلاس ما بنویس

نکته:عزیزم برای اینکه املای صحیح وبی غلطی بنویسی اول دومرتبه ازروی درس با دقت بخوان وسپس املابنویس.