اندازه گیری طول با گیره ( غیر استاندارد )

 

اندازه گیری طول  ( استاندارد )