پسر گلم  

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی : (مدّت انجام 40دقیقه ) :

  • صفحه های 87 – 88 – 89 و 90

 در دفتر مشق:   (مدّت انجام 25 دقیقه )

  • از روی حکایت کودک زیرک یک بار زیبا و خوانا بنویس .

 

ارزشیابی :

  • ارزشیابی املا روز یک شنبه 8/11/91 از ابتدای کتاب تا پایان درس 10 .