مهدپرورش خرد،آغوش عقل نیست،بلکه دامان عشق است.نهال خردبایددرکوزه عشق کاشته شودوباآب احساسات آبیاری گردد.

 ((موریس مترلینگ))لبخند