می دانید اولین جمله ای که ما در اول دبستان یاد می گیریم چیه؟

"بابا آب داد... بابا نان داد..."

می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟

"من می توانم بخوانم و بنویسم"

می دانید اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟

"من می توانم بدوم"