گوشه ی 2 چشم خود راکشیده وسپس به تصویر نگاه کنید کلمه ی مادر ظاهر می شود .

گرافیک ایران