دیدن فایل         من چرا آمده ام روی زمین   خالی از لطف نیست .