چه می خواهم بسازم؟

کاردستی های پسرای خلّاقم با بازیافت و مواد دور ریختنی

جامدادی هایی که با بازیافت ساختند .