برای دیدن مراحل ساخت این کاردستی به ادامه مطلب بروید .

 

 

 


 

کاغذ مربّع شکل را از وسط تا بزنید

 

www.bandarstudents.blogfa.com

کاغذ را از روی هر قطر آن تا بزنید(تا زدن بر خلاف تا زدن ضلع ها باشد)

www.bandarstudents.blogfa.com

کاغذ را به پشت برگردانید،مانند تصویر قسمتی که با فلش مشخص شده را به داخل تا بزنید.برای این کار دو نیمه ی قطر که کنار هم هستندرا روی هم بگذارید،تاخوردگی وسط ضلع که در مرحله اول زدیدبه شما کمک میکند تا این تا خوردگی بهتر حالت گیرد .

www.bandarstudents.blogfa.com

کاغذ شما به شکل زیر در خواهد آمد

 

www.bandarstudents.blogfa.com

در این مرحله مثلث را  از روی قاعده پیش رویتان بگذارید.

 

www.bandarstudents.blogfa.com

مانند شکل زیر مثلث را از گوشه ها تا بزنید.

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

با پشت مثلث هم همین کار را انجام دهید.  در این قسمت 4 تا خوردگی دارید

بعد از تا خوردگی ها یک شکل مربع به دست می آید،شکل حاصل شده 4 وجه دارد.که دو وجه آن را شما نا زده اید و دو وجه دیگر کاملا صاف و بدون تا خوردگی است

 

www.bandarstudents.blogfa.com

در این قسمت مربع را طوری جلوی رویتان قرار دهید که دو ضلعی که بالا قرار می گیرد باید این روی ضلع و روی دیگر آن

www.bandarstudents.blogfa.com

 

www.bandarstudents.blogfa.com

 

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com