این روز به مناسبت روز کودکان به عنوان یک رویداد در روزهای گوناگون در کشورها و در سراسر جهان به منظور احترام به کودکان جشن گرفته می‌شود.۱ ژوئن که در بلوک کمونیست پیشین به عنوان روز کودک نامگذاری شده بود به دست بسیاری از سازمان‌های بین المللی حامی کودکان جشن گرفته می‌شود.سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر را به عنوان این روز نامگذاری کرده‌است. روز کودک اغلب در روزهای دیگر در کشورهای گوناگون نیز وجود دارد.
 

 

 پسرای گلم روز جهانی کودک مبارک.