تولید مثل گیاهان

 

چگونه گیاهان تولید مثل می کنند؟

 

گیاهان به روش های گوناگون تولید مثل می کنند و زیاد می شوند. مهم ترین این روش ها عبارتند از:

1 – کاشته شدن دانه گیاه

2 – کاشتن پیاز گیاه

3 – کاشتن ساقه گیاه / قلمه زدن

4- خوابانیدن شاخه گیاه

5 – جوانه زدن گیاه

6 – پیوند زدن گیاه

به ادامه مطلب بروید

 


کاشته شدن دانه گیاه

 

تولید مثل گیاهان به روش کاشته شدن دانه آنها چگونه است؟

 

بعضی گیاهان از کاشته شدن دانه آنها زیاد می شوند. مانند: لوبیا که دارای گل، میوه و دانه

می باشد.

آزمایش:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

 

1 – یک لیوان

2 – یک ورق کاغذ خشک کن

3 – چند دانه لوبیا

4 – مقدار کمی آب

روش آزمایش:

 

کاغذ خشک کن را لوله کرده و در لیوان قرار داده می شود.آن گاه در لیوان کمی آب ریخته می شود.دانه ها بین کاغذ و دیواره لیوان قرار داده میشود.لیوان پشت پنجره
در آفتاب گذاشته می شود.
هر روز در لیوان مقدار کمی آب ریخته می شود.

 

 

 

پس از چند روز دانه لوبیا ریشه می دهد و تبدیل به گیاه لوبیا می شود که خود آن دو باره گل، میوه و دانه دارد.

پس: از کاشتن دانه بعضی گیاهان، گیاه جدیدی از همان گیاه می روید.

چگونه دانه گیاهان پراکنده و کاشته می شوند؟

دانه های گیاهان به وسیله های گوناگون پراکنده و کاشته می شوند. مهم ترین این وسیله ها به قرار زیر می باشد:

1 – باد

 

  

بعضی از دانه ها که بال یا چتر دارند، به وسیله باد پراکنده و کاشته می شوند.

2 – آب

 

 

گاهی دانه ها به وسیله آب از جایی به جای دیگر و دورتری برده و کاشته می شوند.

3 – جانوران

 

بعضی از دانه ها که قلاب هایی دارند، به پشم و پر جانوران چسبیده و جا به جا گردیده و کاشته می شوند.

4 – انسان

 

انسان هم دانه ها را از گیاه جدا می کند و در جای دیگر می کارد.

چگونه دانه رشد می کند؟

پس از کاشته شدن دانه، گیاهک دانه با گرفتن غذا از درون آن، شروع به رشد می کند و سپس تبدیل به گیاه تازه ای می شود که سر از خاک بیرون می آورد و ریشه آن از خاک غذا و آب لازم را می گیرد.

آزمایش:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

 

 

 

1 – چند دانه لوبیا

2 – یک لیوان آب

3 – کاغذ خشک کن

4 – یک بشقاب

 

روش آزمایش:

 

 

نخست لوبیاها در لیوان آب خیس شوند.

 

سپس کاغذ خشک کن را خیس کرده و در بشقاب قرار داده شود.

 

بعد لوبیاهای خیس شده روی کاغذ گذاشته شود.

 

دانه ها با کاغذ خشک کن دیگری پوشانده شود.

 

 

هر روز مقداری آب به دانه ها داده شود.

 

 

اگر پس از چهار روز یکی از لوبیاها از وسط باز شود، گیاهک و غذای آن مشاهده می شود.و اگر هر چهار روز یک بار یک دانه لوبیا از وسط باز شود، مشاهده می شود که گیاهک رشد کرده و بزرگتر شده است تا جاییکه به شکل جوانه از دانه بیرون می آید.

 

 

 

پس: گیاهک دانه کاشته شده در خاک هم به همین روش رشد می کند و پس از تبدیل شدن به گیاه جدید، سر از خاک بیرون آورده و از راه ریشه،آب و غذای لازم را  از خاک، می گیرد.

خوابانیدن شاخه گیاه

تولید مثل گیاهان به روش خوابانیدن شاخه چگونه است؟

هرگاه شاخه ای از یک گیاه را در زیر خاک خوابانیده و به آن آب داده شود، از زیر شاخه در خاک، ریشه روییده و خود گیاه تازه ای می شود. ای کار را خوابانیدن شاخه می نامند.

آزمایش:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک گلدان یاس

2 – یک گلدان خالی

3 – مقداری خاک مرطوب باغچه ای

روش آزمایش:

 

 

شاخه ای از گلدان یاس را در گلدان خالی خوابانیده و خاک مرطوب باغچه ای را روی آن ریخته تا گلدان پر شود.هر روز به گلدان جدید آب داده شود. اگر پس از دو هفته شاخه خوابانیده شده از گیاه یاس بریده شود، مشاهده می شود که گیاه جدید خشک نمی شود و خود گیاه تازه ای شده است.

پس: با خوابانیدن شاخه بعضی از گیاهان، گیاهان جدیدی از همان گیاه به وجود می آید.

کاشتن پیاز گیاه

تولید مثل گیاهان به روش کاشتن پیاز آنها چگونه است؟

  بعضی گیاهان از کاشتن پیاز آنها زیاد می شوند. مانند: گل لاله که دارای پیاز  می باشد.

آزمایش:

 چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – پیاز یک گیاه

2 – یک ظرف با آب

روش آزمایش:

 

 

نخست پیاز را در ظرف آب گذاشته و آن را مدتی در جای گرم و تاریکی قرار داده شود تا ریشه های پیاز برویند.سپس آن را در آفتاب قرار داده شود. پس از چند روز مشاهده می شود که از پیاز برگ های سبز می روید.

پس: از کاشتن پیاز گیاهان پیازدار، گیاه جدیدی از همان گیاه می روید.

چگونه پیاز گیاهان رشد می کنند؟

در فصل پاییز باید پیاز گیاه کاشته شود.سپس به پیاز کاشته شده آب داده شود و در جای تاریکی گذاشته شود.بعد از مدتی ریشه های پیاز داخل خاک رشد می کنند.سپس جوانه پیاز از خاک بیرون می آید.آنگاه باید پیاز را در روشنایی قرار داده و آب داده شوند تا رشد کنند.پیاز هم برای رشد کردن به آب، نور و هوا نیاز دارند.بعد از مدتی در بهار، گیاه پیازدار دارای برگ و غنچه می گردد.سپس غنچه ها هم به گل تبدیل می شوند.

پیوند زدن گیاه

تولید مثل گیاهان به روش پیوند زدن آنها چگونه است؟

هرگاه شاخه جوانه داری از یک گیاه، در زیر پوست گیاهی دیگر، طوری قرار داده شود که لبه های پوست به دقت پوشیده باشند تا گیاه تازه ای به وجود آید، این کار را پیوند زدن می
نامند.

آزمایش: 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک گیاه گل سرخ

2 – یک گیاه نسترن

3 – نوار پارچه ای

روش آزمایش:

شاخه جوانی از گیاه گل سرخ انتخاب کرده و قسمتی از آن را که دارای جوانه کوچکی است، جدا شود.

  

سپس در پوست ساقه گیاه نسترن، شکافی ایجاد کرده و جوانه گل سرخ را طوری زیر شکاف ایجاد شده قرار داده شود که اطراف آن با لبه های شکاف به دقت پوشیده شود. بعد دور آن با نوار پارچه ای باریک بسته شود.  جوانه پیوند شده، پس از مدتی رشد می کند و گل سرخ می دهد.

کاشتن ساقه گیاه(قلمه زدن)

قلمه زدن چیست؟

  هرگاه شاخه ای از یک گیاه را بریده وکاشته شود تا رشد کند و خود یک گیاه جدید شود، این کار را قلمه زدن می گویند.  

تولید مثل گیاهان به روش کاشتن ساقه آنها / قلمه زدن چگونه است؟

بعضی از گیاهان از کاشتن ساقه آنها / قلمه زدن تولید مثل یا زیاد می شوند. مانند گیاه شمعدانی که دارای شاخه و گل و برگ می باشد. 

 

آزمایش: 

چیزهای مورد نیاز آزمایش: 

1 – تنگ آب

2 – گیاه شمعدانی

3 – گلدان با خاک یا ماسه نمدار

4 – وسیله بریدن شاخه

روش آزمایش:

 

یک شاخه شمعدانی را می بریم.

 

 

آن را در تنگ قرار می دهیم تا ریشه از آن بروید.

 

 

 

بعد آن را در خاک گلدان می کاریم و هر روز کمی آب به گلدان می دهیم.

 

شاخه شمعدانی رشد می کند و شاخه و برگ تازه می دهد.

پس: از کاشتن ساقه بعضی گیاهان، گیاه جدیدی از همان گیاه می روید.

جوانه زدن گیاه

تولید مثل گیاهان به روش جوانه زدن آنها چگونه است؟

هرگاه قسمت جوانه دار  گیاهانی را که دارای جوانه هستند، در خاک کاشته شود، پس از چند روز، جوانه می روید و از آن گیاه تازه ای به وجود می آید.

آزمایش:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک سیب زمینی

2 – یک گلدان با خاک

 

روش آزمایش:

 

 

نخست سیب زمینی را به چند تکه بریده شود، بطوری که هر تکه جوانه ای داشته باشد.

 

 

جوانه سیب زمینی سفید رنگ است و در فرورفتگی های کوچک روی سیب زمینی که چشم سیب زمینی نامیده می شود، قرار دارد.سپس تکه های سیب زمینی را در خاک گلدان کاشته شود.پس از چند روز مشاهده می شود که جوانه های سیب زمینی می رویند و از هر یک، گیاه تازه ای به وجود می آید.

پس: با جوانه زدن بعضی از گیاهان، گیاهان جدیدی از همان گیاه به وجود می آید.