بخش امتحانی آزمون 2 اندیشمند

در کتاب ریاضی از صفحه ی 55 تا 99

در کتاب علوم از فصل 5 تا پایان فصل 9

در کتاب فارسی از صفحه ی 55 تا 77(تا پایان درس فردوسی)