تفریق اعداد سه رقمی(بدون انتقال)

 یادگیری جمع اعداد دو رقمی(با انتقال)