مرغ خیاط بیش تر در باغ های هند و چین زندگی می کند.

او برای ساختن خانه،لبه های یک یا دو برگ سبز و بزرگ شاخه را به هم می رساند.سپس لبه های برگ را با منقار تیزش سوراخ می کند و با تار عنکبوت و پوست گیاهان به هم می دوزد و آن ها را با گره زدن محکم می کند.