پرندگان به شیوه های گوناگون آشیانه سازی می کنند 

در اینجا آشیانه سازی یک جفت پرنده را مشاهده می کنید.


 
لانه سازی زیبای یک پرنده !!!!!!!

[تصویر: 0.043245001305485620_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.205683001305485620_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.694838001305485620_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.112666001305485621_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.275455001305485621_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.348395001305485621_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.730687001305485621_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.114128001305485622_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.442054001305485622_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.808766001305485622_taknaz_ir.jpg]

[تصویر: 0.100383001305485623_taknaz_ir.jpg]