پسر گلم  

سلام و خسته نباشی

برای این هفته ی تو تکلیفی در نظر نگرفته ام .

   

ارزشیابی ها :

  • روز شنبه  19/12/91  ارزشیابی قرآن از درس 12 .
  •  روز دوشنبه21/12/91  بنویسیم از ابتدای کتاب تا پایان درس 12 به اضافه درس 14 .