امروز در زنگ نقّاشی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

این هم دو تا نقّاشی که بیش ترین رای را آورد ونقّاشی های برگزیده هفته شد