امروز پسرای گلم 

 درنهایت اشتیاق با همکاری همدیگر سفره ی هفت سین انداختند ودرس نوروز را تدریس کردیم.

 

بقیه عکس ها در ادامه مطلب