پسر گلم

سلام

امیدوارم که روزهای خوب و خوشی را در کنار خانواده سپری کنی .

هیچ اجباری در حل تکالیفی که برای ایام نوروز تو در نظر گرفته ام نیست .

و امّا تکالیف ....

  • در دفتر مشق :

            از 14 درس کتاب فارسی که تاکنون خوانده ای 7 املا بنویس یعنی از هر دو درس یک املا .

  • در دفتر ریاضی :

            عدد نویسی از عدد 200 تا 999 به عدد و از عدد 650 تا 900 را به حروف بنویس .

            تمرینات مربوط به جمع و تفریق اعداد دو رقمی و سه رقمی ( از پدر یا مادرت در خواست کن در دفتر برایت نمونه های جمع و تفریق اعداد دورقمی و سه رقمی را بنویسند و تو انجام بده . )

  • پیک نوروزی  زیر را در صورت امکان پرینت بگیر و حل کن . جهت دریافت پیک اینجا کلیک کن .