بازی و ریاضی : چند تا خواهر و برادر دارید؟

چند تا خواهر و برادر دارید؟


تعداد خواهران و برادران خود را از راه بازی و ریاضی به‌دست آوردید:

  1. ابتدا تعداد برادرانتان را به اضافه‌ی 3 کنید .
  2. حاصل به‌دست آمده را در عدد 5 ضرب و سپس عدد 20 را به آن اضافه کنید .
  3. حاصل به‌دست آمده را در عدد 2 ضرب و به آن، تعداد خواهرانتان را اضافه کنید .
  4. به عدد به‌دست آمده ، عدد 5 را اضافه و سپس عدد 75 را از آن کم کنید.
  5. حالا حاصل به‌دست آمده یک عدد 2 رقمی است که عدد سمت راست، تعداد خواهران و عدد سمت چپ، تعداد برادران شما است.