باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد

سال نو مبارک

 خیلی دلم براتون تنگ شده