در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده است و شما باید با کشف ارتباط منطقى بین این تصاویر شکل ششم را حدس بزنید. سعی کنید وفکر کنید و تا زمانی که پاسخ را پیدانکردید به پاسخ نگاه نکنید.

البته اگه نتونستید جواب رو پیدا کنین زیاد خودتونو خسته نکنین و برید جوابشو ببینین و بفهمین چقدر ساده بود.

یک تست هوش جالب ! - www.taknaz.ir


هریک از شکل ها در حقیقت اعداد انگلیسی ۱ تا ۵ است که به صورت قرینه در کنار خود قرار گرفته است.پس شکل ششم نیز باید قرینه عدد۶ باشد که در کنار خود قرار گرفته است.

 

دیدید چقد ساده بود؟؟؟

 

 

 

یک تست هوش جالب ! - www.taknaz.ir