- بخشش را "بخش کن"... محبت را "پخش کن" ...

 

- غضب "پریشانی" است... نهایتش "پشیمانی" است ...

- "به طرف" گوش بده... "بی طرف" نظر بده ...

 

- شکیبایی... بر هر "دعوایی"،  "دواست"...

 

- "آتشنشان" باش ... "آتشفشان" نباش ...

 

- از دورویی "دوری" کنیم... جای "دوری" نمی رود!

 

- وقتی "دور هم" جمع نشدیم ... "دور از هم" منها شدیم!

 

- از "تنفر" ... "متنفرباشیم" ...