میدونی بن بست زندگی کجاست؟
جایی که نه حق خواستن داری و
نه توانایی فراموش کردن