پسرم

سلام

  • در کتاب کلاغ سپید صفحه های :

120-122-123( سه صفحه ) را حل کن .

 

  • ارزشیابی ها :

روز شنبه31/1/92 ارزشیابی علوم از دروس11و12

روز دوشنبه 02/2/92 ارزشیابی ریاضی از فصل6

روز چهارشنبه 4/2/92ارزشیابی قرآن درس 13