هر چه دور و بر ماست مادّه می گن ، مادّه می گن

مادّه سه حالت داره ،جامد و گاز و مایع

جامدم و جامدم،هر جا برم ، ثابتم

شکلم عوض نمی شه،مثال من همیشه

(لیوان و سنگ و شیشه )

مایعم و مایعم،من داداش جامدم

اما یه فرقی دارم،  شکل ظرف رو دوست دارم

مثال من همیشه،( شیر و شربت و سرکه )

من گازم و من گازم،هی در حال پروازم

مثال من همیشه،( دود و بخار همیشه )