دیدن لبخند آنهایی که رنج می کشند

 

از دیدن  اشک آنها دردناک تر است...