سلام. خوش آمدید


 
شاید قشنگ ترین دیالوگ دنیا آنجاستکه پدر ژپتو به پینوکیو
گفت
:
پینوکیو...چوبی بمان، آدم هاسنگی اند، دنیایشان قشنگ نیست...
*********************************************************************
یه قانونی هست که میگه تا قبل از اینکه پرواز کنی هرچقدرخواستی بترس ،
فکر کن ،شک کن ، دودل شو ، پشیمون شو ...اما وقتی پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی ، بازی رو باختی.باید پر باز کرد و بی ترس و دغدغه پرید و اوج گرفت...چه لذتی داره اگه هم پروازت پرِ پروازت باشه...
*****************************************************************
سکوت کن!بگذار بغض هایت سربسته بماند...
گاهی سبک نشوی سنگین تری
********************************************************************
از نظر انسان ها سگ ها حیواناتی با وفا و مفید هستند . ..
ولی از نظر گرگ ها،سگ ها گرگ هایی بودند که تن به بردگی دادند،تا در آسایش و رفاه زندگی کنند!