برای یادگیری بهتر مفهوم کسر  این اسلاید  را تماشا کنید.