پسر گلم

سلام و خسته نباشی .

کار در منزل صفحه ی 97کتاب علوم  را انجام بده و تا روز چهارشنبه به مدرسه بیاور .

وسیله ای بساز که در مدرسه یا خانه از آن استفاده شود.

آزمایشی طراحی کن و گزارش آن را به طور کامل در دفتر علوم بنویس.