پسر گلم

سلام و خسته نباشی 

  • در کتاب ریاضی :

صفحات 142-143-144 انجام شود .

ارزشیابی ها:

.روز شنبه21/2/92 آزمون جامع اندیشمند از کل کتاب راخواهیم داشت .

 

روز دوشنبه 23/2/92ارزشیابی ریاضی از کل کتاب را خواهیم داشت.

روزچهارشنبه 25/2/92ارزشیابی املا از کل کتاب   را خواهیم داشت .

روز شنبه 28/2/92 ارزشیابی هدیه ها ازابتدای درس 12 تا آخر کتاب را خواهیم داشت .